Wednesday, December 17, 2008

touching zero

Four degreesTwo degrees


[Damen Avenue at Thomas Street]

About Me

Chicago, Illinois, United States

Blog Archive